درباره ما

»آن قدرى که بشر از قلم هاى صحیح نفع برده است از چیز دیگرى نبرده است. و آن قدرى که ضررکشیده است از چیز دیگرى ضرر نبرده است. «

بدون شک آنانى که نگرش الهى دارند، از ابزار قلم در راه سلامت و درمان آلام و اتحاد بشرو تعالى انسان ها استفاده مى کنند. و آنانى که نگرش شیطانى دارند، قلم خود را در جهتتخریب و انحراف وجنایت و تفرقه به کار مىا ندازد.

در نگرش الهى اصالت با دیگران است و من در دل دیگران قراردارد. ولى در نگرش شیطانى اصالت با من و خود من است و دیگران در راستا و شعاع من وخود قرار مى گیرند. از این رو است که در تفکر الهى، پدیده هاى زیبایى چون محبت، گذشت و ایثار و فداکارى و دلسوزى و همیارى و تعاون و اوج آن شهادت- جان خود را براى دیگرى صرف کردن- به وجود مى آید. و در تفکر شیطانى پدیده هایى چون، خودبینى و خودخواهى و منافع شخصى، تکاثر و تمول و تکروى و خساست و حسادت و بى رحمى و سنگدلى و غیره به وجود مىآید. لذا از این رو است که یک انسان الهى و فطرت گرا چون امام خمینى(ره) قلم و اهل قلم رابه ارزش هاى رحمانى متوجه مى سازد:

»قلم ها اگر در دنیا براى خدا و براى خلق خدا بیافتند. مسلسلها کنار مى رود. « و یا »کسانى

که اهل قلم هستند و اهل بیان هستند، کوشش کنند که مردم را دعوت به وحدت بکنند. «

وحتى ارزش و تأثیر متعالى قلم و نگارش را تا آنجا مى دانند که این بیان تکان دهنده را

مطرح مىن مایند:

»دماء شهدا اگرچه بسیار ارزشمند و سازنده است، لکن قلم ها بیشتر مىت وانند سازنده باشند. «

در این راستا بر آن شدیم تا با تکیه بر پیمانهای محکم خود با اسلام و ملت غیورمان گامی فرا نهیم در جهت آبادانی و اطلاع رسانی به شیردلان این پهنه غیرت تا تلنگری باشیم برای بهبود روز افزون میهن اسلامیمان

بم خودرو
دکمه بازگشت به بالا