درباره ما

»آن قدرى كه بشر از قلم هاى صحيح نفع برده است از چيز ديگرى نبرده است. و آن قدرى كه ضرركشيده است از چيز ديگرى ضرر نبرده است. «

بدون شك آنانى كه نگرش الهى دارند، از ابزار قلم در راه سلامت و درمان آلام و اتحاد بشرو تعالى انسان ها استفاده مى كنند. و آنانى كه نگرش شيطانى دارند، قلم خود را در جهتتخريب و انحراف وجنايت و تفرقه به كار مىا ندازد.

در نگرش الهى اصالت با ديگران است و من در دل ديگران قراردارد. ولى در نگرش شيطانى اصالت با من و خود من است و ديگران در راستا و شعاع من وخود قرار مى گيرند. از اين رو است كه در تفكر الهى، پديده هاى زيبايى چون محبت، گذشت و ايثار و فداكارى و دلسوزى و هميارى و تعاون و اوج آن شهادت- جان خود را براى ديگرى صرف كردن- به وجود مى آيد. و در تفكر شيطانى پديده هايى چون، خودبينى و خودخواهى و منافع شخصى، تكاثر و تمول و تكروى و خساست و حسادت و بى رحمى و سنگدلى و غيره به وجود مىآيدلذا از اين رو است كه يك انسان الهى و فطرت گرا چون امام خمينى(ره) قلم و اهل قلم رابه ارزش هاى رحمانى متوجه مى سازد:

»قلم ها اگر در دنيا براى خدا و براى خلق خدا بيافتند. مسلسلها كنار مى رود. « و يا »كسانى

كه اهل قلم هستند و اهل بيان هستند، كوشش كنند كه مردم را دعوت به وحدت بكنند. «

وحتى ارزش و تأثير متعالى قلم و نگارش را تا آنجا مى دانند كه اين بيان تكان دهنده را

مطرح مىن مايند:

»دماء شهدا اگرچه بسيار ارزشمند و سازنده است، لكن قلم ها بيشتر مىت وانند سازنده

باشند«

در این راستا بر آن شدیم تا با تکیه بر پیمانهای محکم خود با اسلام و ملت غیورمان گامی فرا نهیم در جهت آبادانی و اطلاع رسانی به شیردلان این پهنه غیرت تا تلنگری باشیم برای بهبود روز افزون میهن اسلامیمان

فرهنگ و هنر
تیمچه
پربازدید ها
شبکه های اجتماعی