احزاب

مرعشی از توافق دولت رئیسی با عربستان تقدیر کرد

مرعشی از توافق دولت رئیسی با عربستان تقدیر کرد

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره توافق ایران و عربستان گفت: من این توافق را اقدام مبارکی می دانم که آثارش هم در اقتصاد ایران مثبت است و هم با گام های بعدی که افق هایش برای ما روشن شده، دولت آقای رئیسی می تواند مسائل با اروپا و برجام را احیا کند و اقتصاد ایران در مسیر رشد خوبی قرار می گیرد.
نشست سیاسی سازمان بسیج

نشست سیاسی سازمان بسیج

در نشست سیاسی سازمان بسیج تفاوت فتنه اخیر با فتنه‌های گذشته ۷۰ درصد دستگیرشدگان در اغتشاشات اخیر زیر۲۰ سال می باشند و از زن ها و دختران در این فتنه خیلی استفاده کردند.
فرهنگ و هنر
تیمچه
پربازدید ها
شبکه های اجتماعی